Havvind - enormt potensial!

Havvind har et enormt potensial som en av de viktigste energikildene i nær og fjern fremtid, det er nok havvind til å dekke hele verdens energibehov i 2050 med mer. Nordsjøen alene kan forsyne Hele Europas energibehov mer enn fire ganger.

Høsting av havvind har langt større potensial enn høsting av landvind da vindene er sterkere ute på havet. Dette gir et bedre potensial for å maksimere MW per installasjon, turbindimensjonene som brukes til havs er av dobbel størrelse i dag sammenlignet med de som er i drift på land.  

Utviklingen av større turbinstørrelser går raskt fremover. Den største vindturbinen i drift på land er en 5,3 MW turbin, den største turbinen i drift for havvind er per i dag 9,5 MW. På en test lokalitet ved Rotterdam havn er det installert en 12 MW vindturbin som kan produsere strøm til 16 000 husstander. Denne turbinstørrelsen er ment for havvindmarkedet og planlagt klar for kommersiell produksjon innen utgangen av 2021. 

I det grønne skiftet til en fornybar fremtid vil vindkraft være en viktig bidragsyter. Mange av verdens tett befolkede områder og de store byene ligger nær en kystlinje, i disse områdene er ofte landarealer en begrenset ressurs.  Havvind er en mulighet for flere utviklingsområder til å få kontroll over en egen energikilde og bli mindre avhengige av energiimport. Dette kan igjen føre til at man kan få jevnet ut noen av forskjellene og maktforholdene i verden, som et av FNs 17 bærekraftsmål "Mindre Ulikhet". 

Vinden er sterkere og mer stabil lengre ut til havs, noe som er en driver for utviklingen av flytende vindturbin fundamenter. Produksjonskostnaden (LCOE – Levelized Cost Of Energy) for bunnfast havvind nærmer seg landvind, med videre utvikling og masseproduksjon vil flytende havvind i se fallende kostnader. 

Fornybare energikilder som solcelle og vindturbiner kan ikke distribueres utenfor nettet, slik at fornybare energikilder trenger en energibærer for å oppnå en bredere rekkevidde av den grønne energien. Både vindturbiner og solceller produserer avhengig av vindhastighet og solstråling, og helt uavhengige av den faktiske energietterspørselen. Dette fører til at energiunderskudd må kompenseres, ofte med fossile energikilder, og at energioverskudd går tapt. 

Hydrogen er en utslippsfri energibærer som har potensiale til å løse disse hindringene og gjeldende begrensninger for fornybar energi med at:  

  • Hydrogen kan lagres. 
  • Hydrogen kan transporteres, til sjøs og land. 
  • Hydrogen kan brukes som energikilde i næringer som ikke kan direkte elektrifiseres. 
     

Hydrogen kan være en nøkkel for fornybar energi for å utvide rekkevidden av fornybare løsninger og øke vekstmulighetene til fornybar energi. 
 

Produksjon av hydrogen er ikke noe nytt, dette er en moden teknologi og i bruk i industrien innenfor for spesial områder. Hydrogen er svært energiintensivt å produsere, produksjon av hydrogen er forbundet med energitap, slik at produksjon av hydrogen må skje med fornybar energi for å være bærekraftig.  

Med fallene kostnad på fornybar energi og et økt fokus fra flere sektorer på å bli klimanøytrale seiler grønn hydrogen, hydrogen produsert med fornybar energi, opp som en nøkkel i å oppnå nettopp dette. Men viktigst av alt, politisk vilje både i inn og utland kommer på banen nå, slik at insentiver rulles ut, kapital investeres og aktiviteten øker i videre utvikling. 

Norge har siden 1960-tallet bygget opp en stor industri innen olje og gass. Med en omfattende kunnskapsbase innen ingeniørarbeid, utvikling av ny teknologi og operasjon og drift i de tøffe forholdene i Nordsjøen, er det nå på tide å utnytte dette forspranget for å utvikle fremtidens energikilder. Ved å aktivt gå inn i havvindmarkedet kan Norge bidra til avkarbonisering av samfunnet ved å bygge videre på den allerede eksisterende offshorekompetansen. 

Norske selskaper deltar allerede aktivt i dagens utvikling av havvind, men begrenses på grunn av mangelen på et hjemmemarked. En hovedingrediens til suksessen i Norges olje- og gass eventyr er investering og utvikling av hjemmemarkedet, som spisser konkurransen og driver opp volumene. Store volumer og tøff konkurranse er avgjørende for å få ned kostnadene for havvind. 

Det er avgjørende for Norge å utnytte forspranget og investere i havvind nå for å utvikle kompetansen og sektorene rundt næringen, ellers vil muligheten gå tapt, mest sannsynlig for alltid. 

Fram Marine har lang erfaring innen flytende konsepter og utvikling av havvind, og kan bistå og yte tjenester knyttet til: 

  • Vurdering av konsepter 
  • Teknisk gjennomgang av løsninger 
  • Vurdering og estimering av levetids og prosjektkostnader (LCOE) 
  • Modeller for prosjektkjøring 
  • Prosjekt- og ingeniørverktøy 

 

Kilder: 
https://www.iea.org/reports/offshore-wind-outlook-2019 
https://windeurope.org/policy/topics/economics/ 
https://www.portofrotterdam.com/en/news-and-press-releases/giant-wind-turbine-on-maasvlakte-2 
https://www.ge.com/news/press-releases/ges-largest-onshore-wind-turbine-prototype-installed-and-operating-netherlands 

Close form

Du kan ringe oss på +47 958 40 863, eller fylle ut skjemaet nedenfor og klikke "Send". Vi kontakter deg så snart vi kan.

+
=
Lukk